Podmínky používání a právní omezení

POZOR: PROSÍM, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT TENTO WEBOVÝ SERVER. POUŽÍVÁNÍ TOHOTO WEBOVÉHO SERVERU ZNAMENÁ, ŽE SOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI. JESTLIŽE S TĚMITO PODMÍNKAMI ("PODMÍNKY") NESOUHLASÍTE, NEPOUŽÍVEJTE TENTO WEBOVÝ SERVER.

POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO SERVERU 

Provozovatel serveru Eurotip.cz (dále jen "provozovatel") vám dává oprávnění prohlížet a načítat materiály z tohoto webového serveru (dále jen "Server") výhradně pro vaše osobní, nikoli komerční použití, za předpokladu, že zachováte všechny doložky týkající se autorských a jiných vlastnických práv, které jsou součástí původních materiálů, ve všech kopiích těchto materiálů. Materiály, které se nalézají na tomto webovém Serveru nesmíte bez svolení žádným způsobem upravovat nebo reprodukovat nebo veřejně vystavovat, předvádět či šířit nebo tyto materiály jinak používat pro jakýkoliv veřejný či komerční účel. Pro účely těchto Podmínek je jakékoliv používání těchto materiálů na jakémkoliv jiném webovém serveru či v jiném síťovém prostředí pro jakýkoliv účel zakázáno. Materiály na tomto webovém Serveru jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné použití jakýchkoliv materiálů z tohoto webového Serveru může znamenat porušení zákonů o autorských právech, zákonů o ochranných známkách a jiných zákonů. Jestliže porušíte kteroukoliv z těchto Podmínek, vaše oprávnění používat tento webový Server je automaticky ukončeno a vy musíte ihned odstranit veškeré materiály, které jste si stáhli nebo vytiskli.

Stránky nejsou herního nebo hazardního charakteru. Poskytovatel Stránek nenabízí jakékoliv herní nebo hazardní služby, proto nedrží a nespravuje hráčské účty a nepodílí se jakýmkoliv způsobem na herních transakcích. Sázkové kurzy zobrazené na Stránce mají pouze informativní charakter.

PODMÍNKY, JIMŽ SE UŽIVATEL PODŘÍDÍ

Jiné informace, než informace o vaší registraci (heslo, email), nebudou považovány za důvěrné ani za chráněné (dále jen "sdělení"). Provozovatel nebude mít ke sdělením žádné závazky. Společnost Eurotip a osoby jí pověřené budou smět kopírovat, zveřejňovat, šířit, začleňovat a jinak používat sdělení a všechna data, vyobrazení, zvuky, texty a jiné součásti sdělení pro jakékoliv a veškeré komerční či nekomerční účely. Zakazuje se vám přenášet nebo zasílat na tento webový server nebo z tohoto webového serveru jakékoliv nezákonné, výhrůžné, urážlivé, pomlouvačné, neslušné, pornografické či jiné materiály, které porušují jakýkoliv zákon.

Provozovatel může, ale není povinen monitorovat nebo prohlížet kterékoliv části webového serveru, kam uživatelé přenášejí nebo zasílají svá sdělení nebo komunikují výhradně mezi sebou, včetně možných diskusních skupin, bulletinů či jiných uživatelských fór, avšak bez omezení na výše uvedené, a obsah jakéhokoliv z takových sdělení. Provozovatel však nebude žádným způsobem nést odpovědnost v souvislosti s obsahem jakéhokoliv takového sdělení, ať už by měla taková odpovědnost vzniknout na základě zákonů týkajících se autorských práv, ochrany před pomluvami, ochrany soukromí, na základě zákonů proti pornografii či jiným způsobem. Společnost Eurotip si vyhrazuje právo odstranit zprávy, které obsahují jakýkoliv materiál, který by považovala za protiprávní, urážlivý, neslušný nebo jinak nepřijatelný.

ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ SERVERY

Odkazy na webové servery třetích stran uvádíme na tomto webovém serveru pouze pro vaše pohodlí. Jestliže tyto odkazy využijete, opustíte tento webový server. Provozovatel nepřezkoumával všechny tyto webové servery třetích stran a nemá vliv a není zodpovědný za žádný z těchto webových serverů, jejich obsah, ani za politiku ochrany soukromí, která je na nich uplatňována. Tyto servery tedy nepodléhají schválení provozovatele a provozovatel neprohlašuje nic ohledně těchto serverů nebo ohledně jakýchkoli informací, softwaru či jiných produktů nebo materiálů, které se na nich nalézají, ani ohledně výsledků, kterých lze docílit jejich používáním. Jestliže se rozhodnete navštívit kterýkoliv z webových serverů třetích stran, na které tento server odkazuje, činíte tak výhradně na vlastní přání a nebezpečí.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Materiály poskytované na tomto webovém serveru jsou poskytovány "tak, jak jsou", bez záruk jakéhokoliv druhu, včetně záruk vhodnosti pro konkrétní účel či neporušování duševního vlastnictví. Provozovatel dále neručí za správnost a úplnost materiálů na tomto webovém serveru. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny v materiálech na tomto webovém serveru nebo změny produktů a cen v těchto materiálech popsaných. Materiály na tomto webovém serveru nemusí být aktuální a provozovatel se nezavazuje, že bude materiály na této webovské stránce aktualizovat.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI 

Provozovatel, jeho dodavatelé nebo jiné třetí strany zmíněné na tomto webovém serveru nebudou v žádném případě odpovídat za žádné škody jakéhokoliv druhu (včetně těch, které jsou důsledkem ušlých zisků, ztráty dat nebo přerušení obchodů), které by vznikly na základě používání, neschopnosti používat nebo na základě výsledků používání tohoto webového serveru, jakéhokoliv webového serveru, na který tento server odkazuje, nebo materiálů či informací, obsažených na kterémkoliv nebo na všech takových webových serverech, ať už na základě záruky, smlouvy, občanskoprávního deliktu nebo jakýchkoliv jiných právních zárukách. Jestliže používání materiálů či informací z tohoto webového serveru bude mít za následek nutnost údržby, seřízení nebo opravy vašich zařízení či dat, ponesete veškeré náklady na výše uvedené. Platné zákony možná nedovolují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za náhodné či následné škody, takže výše uvedené vyloučení nebo omezení se na vás nemusí vztahovat.

PLATNÉ ZÁKONY

Tento webový server je spravován v České republice. Provozovatel netvrdí, že materiály na tomto webovém serveru jsou vhodné nebo dostupné pro používání mimo Českou republiku a přístup k nim je zakázán na územích, kde je jejich obsah protiprávní. Nesmíte používat, exportovat nebo reexportovat materiály dostupné na tomto webovém serveru nebo jakoukoliv jejich kopii či adaptaci v rozporu s jakýmkoliv platným zákonem či předpisem. Jestliže se rozhodnete navštívit tento webový server z místa nacházejícího se mimo území České republiky, činíte tak z vlastní iniciativy a jste odpovědni za slučitelnost této aktivity s platnými místními zákony. Tyto podmínky se budou řídit podle zákonů České republiky ac budou podle nich sestaveny, aniž by byly uvedeny v platnost jakékoliv zásady kolize právních norem.

OBECNÁ USTANOVENÍ 

Provozovatel může kdykoliv revidovat tyto podmínky tím, že aktualizuje tento zápis. Čas od času byste měli navštívit tuto stránku a prohlédnout si aktuálně platné podmínky, neboť pro vás budou závazné. Určitá ustanovení těchto podmínek mohou být nahrazena výslovně uvedenými právními doložkami či podmínkami, které se nalézají na určitých stránkách tohoto webového serveru.

Prohlášení o ochraně soukromí

Společnost Eurotip se zavazuje respektovat a ochraňovat soukromí návštěvníků našich webovských stránek. Naše webovské stránky jsou strukturovány tak, abyste obecně mohli navštívit web Eurotip.cz bez nutnosti prozradit svou totožnost nebo jakékoliv osobní údaje.

Jestliže se rozhodnete poskytnout nám osobní údaje (informace, podle kterých lze identifikovat vaši osobu), buďte ujištěni, že budou použity pouze s cílem podporovat vás jako zákazníka Eurotipu.

Toto prohlášení, týkající se osobních údajů poskytovaných online, pokrývá pět hlavních oblastí: informace, výběr, přístup a přesnost, bezpečnost a dohled.

INFORMACE 

Provozovatel poskytuje toto Prohlášení o ochraně soukromí online, aby vás seznámil se svou politikou a praxí v oblasti ochrany soukromí a s možnostmi výběru způsobu, kterým jsou shromažďovány a používány vaše údaje. Abyste mohli tento dokument snadno najít, je dostupný z domovské stránky Eurotip.CZ.

ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

Provozovatel neshromažďuje osobní údaje návštěvníků. Pro registraci na Eurotip.cz shromažďujeme pouze emailové adresy uživatelů. 

Webové stránky Eurotip.cz používají tzv. cookies, což je technika pro analýzu dat.

JAK TYTO ÚDAJE POUŽÍVÁME 

Provozovatel vaše údaje - emailovou adresu - použije za účelem kontaktu s vámi. Konkrétně vaše informace použijeme k tomu, abychom vám pomohli dokončit vaše požadavky, abychom vám mohli odpovědět, abychom vám mohli zaslat zapomenuté heslo k vašemu zaregistrovanému účtu, abychom vám mohli poskytovat aktuální informace o službách a výhodách a abychom mohli vytvořit vaše osobní nastavení pro přístup k našim webovým serverům. Emailové zprávy, zasílané provozovatelem na vaši emailovou adresu, mohou obsahovat komerční sdělení.

S KÝM TYTO ÚDAJE SDÍLÍME 

Provozovatel neposkytne ani žádným způsobem nepronajme sbírané údaje o vás žádným třetím osobám.

VÝBĚR 

Provozovatel nepoužije ani nebude sdílet údaje poskytnuté online jinými způsoby, než těmi, které jsou popsány výše, aniž bychom vás o tom uvědomili a dali vám možnost výběru. Jak prohlašujeme výše, poskytneme vám také možnost oznámit nám, že si nepřejete dostávat od nás nevyžádané materiály pro přímý marketing a uděláme vše, abychom takové žádosti respektovali. Řídíme se zákony a postupy platnými v České republice.

Pokud bychom kdy měli sdílet vaše údaje se třetími stranami, které nejednají v našem zastoupení a neřídí se naší politikou ochrany soukromí, zajistíme si vždy nejprve vaše svolení.

PŘÍSTUP A PŘESNOST 

Provozovatel se snaží, aby udržoval sbírané údaje přesné. Poskytneme vám k vašim údajům přístup a vynaložíme veškeré úsilí, abyste měli online přístup k vašim registračním údajům, takže budete moci prohlížet, aktualizovat nebo opravovat vaše údaje na stránce Eurotip.cz, kde byly zadány. Abychom chránili vaše soukromí a bezpečnost, podnikneme také přiměřené kroky, kterými ověříme vaši oprávněnost, než vám k těmto údajům poskytneme přístup nebo než vám umožníme provádět opravy těchto údajů. Abyste získali přístup ke svým osobním údajům, vraťte se na webovou stránku, kde jste je původně zadali a řiďte se pokyny na této webové stránce. Pro určité oblasti na webových stránkách Eurotip.cz je přístup omezen na konkrétní osoby, pomocí hesla a poskytnutí informací dovolujících osobní identifikaci.

Odkazy na webové servery třetích stran uvádíme na tomto webovém serveru pouze pro vaše pohodlí, případně za reklamními účely. Jestliže tyto odkazy využijete, opustíte webové stránky Eurotip.cz. Provozovatel nepřezkoumával všechny tyto webové stránky třetích stran a nemá vliv a nenese zodpovědnost za žádnou z těchto webových stránek, jejich obsah, ani za politiku ochrany soukromí, která je na nich uplatňována. Tyto servery tedy nepodléhají schválení společnosti Eurotip a společnost Eurotip neprohlašuje nic ohledně těchto serverů nebo ohledně jakýchkoli informací, či jiných produktů nebo materiálů, které se na nich nalézají, ani ohledně výsledků, kterých lze docílit jejich používáním. Jestliže se rozhodnete navštívit kterýkoliv z webových serverů třetích stran, na které tento server odkazuje, činíte tak výhradně na vlastní přání a nebezpečí.

BEZPEČNOST 

Provozovatel se zavazuje zajistit bezpečnost vašich informací. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu či prozrazení, udrželi přesnost údajů a zajistili vhodné využití informací, zavedli jsme odpovídající fyzikální, elektronické a řídící procedury, které chrání a zabezpečují informace shromažďované online.

DOHLED

Máte-li připomínky nebo otázky týkající se naší politiky v oblasti ochrany soukromí, odešlete je prostřednictvím elektronické pošty a za použití našich kontaktních informací uvedených na webu Eurotip.cz.

JAK EUROTIP POUŽÍVÁ COOKIES

Cookie je část textu, který požádá o povolení, aby mohl být umístěn na pevném disku vašeho počítače. Jestliže souhlasíte, pak váš prohlížeč uloží tento text v podobě malého souboru. Účelem cookie je pomoci nám při analýze provozu na webu nebo oznámit nám, kdy jste navštívili určitou stránku. Cookies umožňují, aby webové aplikace reagovaly individuálně. Shromažďování a uchovávání informací o vašich preferencích umožní webové aplikaci upravit svou činnost podle vašich potřeb a přání. 

Provozovatel využívá cookies pro vytváření provozního protokolu při zjišťování, které stránky jsou používány a které nikoli. Umožňuje nám to shromažďovat a analyzovat data o provozu na jednotlivých webových stránkách a zlepšovat webové stránky Eurotip.cz tak, aby lépe vyhovovaly potřebám zákazníků. V tomto případě společnost Eurotip používá příslušné informace pouze pro účely statistické analýzy a pak data ze systému odstraní. Odmítnutí cookie provozního protokolu by vám nemělo bránit v užívání žádné z těchto stránek.

Několik webových stránek Eurotip.cz používá dočasné cookies, které slouží pro navigaci návštěvníka po webu tím, že se starají o jeho jednoznačnou identifikaci pouze v rámci jediného připojení k příslušné webové stránce. Taková cookie sama o sobě nám pouze sdělí, že předcházející návštěvník Eurotip.cz se již vrátil. Jestliže cookie odmítnete, stále můžete používat příslušnou stránku anonymně. Když se zaregistrujete na stránce pro objednávání informací, tento identifikátor zajistí, že budete přesně identifikováni a spojeni s vašimi registračními daty. Stránky pro objednávání informací také používají dočasné "autentizační" cookie, které zajišťuje, že bezpečný přístup ke svým osobním informacím máte pouze vy sami (spolu s uživatelským jménem a heslem).

Obecně řečeno, cookies nám pomáhají poskytnout vám kvalitnější webové stránky, a to tím, že nám pomocí analýzy provozu na stránce umožňují monitorovat, co se osvědčilo a co ne. Provozovatel si přeje, abyste porozuměli, že přijetí cookie nám žádným způsobem neumožní přístup na váš počítač ani přístup k jiným vašim osobním informacím, než jsou údaje, které jste se s námi rozhodli sdílet. Tato praxe je striktně dodržována. Víme, že mnoho lidí se obává cookies, ale po rozhovorech s mnoha našimi zákazníky věříme, že prospěch, který mají obě strany z jejich správného používání, je opodstatňuje. Ceníme si vztahů mezi námi a našimi zákazníky a proto jejich zájmy respektujeme. Provozovatel stále pracuje na zlepšování práce s webovými stránkami Eurotip.cz i zásad a praxe v oblasti ochrany vašich dat.

Můžete nastavit váš webový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer, Opera či Mozilla Firefox) tak, aby vás upozornil na žádosti o umístění cookie nebo aby cookies úplně odmítal. Soubory, které obsahují cookies, můžete smazat; tyto soubory jsou uloženy jako součást vašeho internetového prohlížeče.

Používáme "Cookie" k personalizaci obsahu a reklam, k poskytování různých prvků spojených se sociálními sítěmi a také k analýze návštěvnosti. S našimi partnery z oblasti sociálních sítí, reklamy a webové analytiky současně sdílíme informace o Vašem používání Stránky. Bližší informace naleznete zde.

Provozovatelem Eurotip.cz je společnost Livesport Media Ltd se sídlem CMS House, First Floor, St. Peter's Street, San Gwann, SGN 2310, Malta, číslo společnosti: C 54555.

Založte si účet u Tipsportu a získejte zdarma 150 Kč a k tomu bonus až 50 000 Kč!
reklama
Přihlášení
Registrace
Hraj a vyhraj
zajímavé
ceny!
Registrace
Reklama